ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่
พิธีทำบุญครบ ๓๒ ปี โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายละเอียด :

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
พิธีทำบุญครบ ๓๒ ปี โรงเรียนราชวินิตบางเขน
ประธานฝ่ายสงฆ์
พระเดชพระคุณพระเทพกิตติเวที เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร
ประธานฝ่ายฆารวาส
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อำนวยการจัดงานโดย
นายชวิศ จิตปุณยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ในงานดังกล่าว
ดร.สุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญและคณะโรงเรียนราชวินิต ร่วมพิธีทำบุญและเป็นเกียรติในการเปิดห้องประชุมและหลังคาคลุมสนาม