ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่
โครงการ "ค่ายเยาวชนสืบสานพระราชปณิธาน สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม"
รายละเอียด :

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

โครงการ "ค่ายเยาวชนสืบสานพระราชปณิธาน สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม"

โรงเรียนในกลุ่มพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่นที่ ๒ มี ๒ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ๑๐๐ คน

๑. โรงเรียนราชวินิต ผอ.ดร.สุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร

๒. โรงเรียนราชวินิต มัธยม ผอ.ดร.เทพฤทธิ์ ยอดใส
ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

ณ ค่ายศูนย์รวมตะวัน จังหวัดกาญจนบุรี