ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่
การตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา
รายละเอียด :

วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
นายสยาม ปิยะนราธรศึกษานิเทศก์ และผู้ทรงคุณวุฒิ
มาตรวจเยี่ยม การนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา
โดยนางสาวนวรัตน์ ศรีทอง หัวหน้ากลุ่มการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประสานงาน
เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๕๐น.นิเทศนายโอภาส ชาวหงษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เวลา ๑๐.๑๐-๑๑.๑๐ น. นิเทศนางสาวศรุตยา โสคำภา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕