ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่
การแสดงละครคติสอนใจ Story Theater Project 3
รายละเอียด :

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชมการแสดงละครคติสอนใจ
Story Theater Project 3
จาก
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ณ ห้องประชุมสายฝน โรงเรียนราชวินืต