ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่
การตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานคุณครูที่เป็นแกนนำที่ผ่านการอบปฏิบัติการตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
รายละเอียด :

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
นางสาวรัชนีวัลย์ จุลบาท ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เข้ามาตรวจเยี่ยม การนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานคุณครูที่เป็นแกนนำที่ผ่านการอบปฏิบัติการตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
ครูแกนนำจำนวน ๓ คน
๑. นางสาวพรประภา กุลบุตร
๒. นางสาวเมทินี แซ่ตัง
๓. นางสาวกานต์สุดา แก้วมีสี