ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่
การลงพื้นที่เพื่อเเนะนำช่วยเหลือและกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแนวทางประสานแผนของเขตพื้นที่การศึกษาและเครือข่ายสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน
รายละเอียด :

วันที่ ๑๘-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
ดร.สุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญโรงเรียนราชวินิต และ
คณะที่ปรึกษา IQA สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลงพื้นที่เพื่อเเนะนำช่วยเหลือและกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแนวทางประสานแผนของเขตพื้นที่การศึกษาและเครือข่ายสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน
ระยะที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก, เพชรบูรณ์
เพื่อสื่อสารแนวทางการประกันคุณภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑
และแนวทางการประสานแผนบูรณาการความร่วมมือประจำปี ๒๕๖๒