ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่
การประชุมฝ่ายบริหารเพื่อเตรียมประกันคุณภาพการศึกษารอบสี่ และจัดทำเเผนพัฒนาโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓
รายละเอียด :

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
ดร.สุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญโรงเรียนราชวินิต
ประชุมฝ่ายบริหารเพื่อเตรียมประกันคุณภาพการศึกษารอบสี่
และจัดทำเเผนพัฒนาโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓