ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่
ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ๔ สายพันธุ์
รายละเอียด :

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
งานอนามัยโรงเรียน โดยนางสาวปัณชนิต จันท์สิงห์
นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ตามหนังสืออนุญาตผู้ปกครอง
มาฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ๔ สายพันธุ์ ได้รับความอนุเคราะก์การดูแลจากโรงพยาบาลบางโพ