ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่
นางนันท์นภัส ศรีประเทศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ และคณะ ให้ข้อมูล คณะกรรมการตรวจติดตาม แนะนำการเงิน บัญชีและวัสดุ สถานศึกษา
รายละเอียด :

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
นางนันท์นภัส ศรีประเทศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ และคณะ ให้ข้อมูล
คณะกรรมการตรวจติดตาม แนะนำการเงิน บัญชีและวัสดุ สถานศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒