ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่
ประชุมคณะครูและรับฟังการนำเสนอการเตรียมวัดผลระดับชาติ NT ระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และ O-NET ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสต
รายละเอียด :

วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
ดร.สุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญโรงเรียนราชวินิต
ประชุมคณะครูและรับฟังการนำเสนอการเตรียมวัดผลระดับชาติ NT ระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และ O-NET ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ