ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่
ดร.สุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญโรงเรียนราชวินิต นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกาศโรงเรียนสุจริต ต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ
รายละเอียด :

วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
ดร.สุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญโรงเรียนราชวินิต
นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกาศโรงเรียนสุจริต ต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ
ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
กิจกรรมหลัก ๔ กิจกรรม ได้แก่
๑. หลักสูตรทุจริตศึกษา
๒. โรงเรียนสุจริต
๓. เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
๔. การประเมินคุณธรรมและตวามโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ