ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาโรงเรียนราชวินิต เข้าร่วมประชุมสัมนาเรื่อง การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนและการประเมินตามสภาพจริง
รายละเอียด :

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาโรงเรียนราชวินิต
เข้าร่วมประชุมสัมนาเรื่อง
การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนและการประเมินตามสภาพจริง
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร