ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดร.สุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญโรงเรียนราชวินิต ประชุมแจ้งนโยบายบุคลากร และจัดสรรอัตราเงินเดือนให้ครูจ้างจากเงินรายได้สถานศึกษา, เงินพัฒนาโรงเรียน