ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่
ประชุมคณะกรรมการเตรียมงานกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการนิทรรศการ "สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระราชดำริ"
รายละเอียด :

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
ดร.สุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญโรงเรียนราชวินิต
ประชุมคณะกรรมการเตรียมงานกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์
โครงการนิทรรศการ
"สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระราชดำริ" ชุดที่ ๑๐ พระบิดาแห่งการวิจัยและการพัฒนาข้าวไทย
ศูนย์ศึกษาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ส่วนกลาง