ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่
การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม
รายละเอียด :

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม ผลการนำเสนอผลงาน
โรงเรียนราชวินิตได้รับรางวัลเหรียญทอง
นวัตกรรมที่ทำคือเซ็นเซอร์ปิดไฟและปิดพัดลม