ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ดร.สุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ และครูพี่เลี้ยง กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ และนิสิต พร้อมให้โอวาทแนะนำ ให้ข้อคิดกับนิสิตฝึกประสบการณ์สอน จาก ม