ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่
ดร.สุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ ประชุมขับเคลื่อนกลุ่มงานโสตทัศนศึกษา เพื่อจัดทำวีดิทัศน์โรงเรียน ๕ งาน
รายละเอียด :

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
ดร.สุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ
ประชุมขับเคลื่อนกลุ่มงานโสตทัศนศึกษา เพื่อจัดทำวีดิทัศน์โรงเรียน ๕ งาน
งานแนะนำโรงเรียน งานทุนพระราชทานโรงเรียนราชวินิต งานราชวินิตร่วมใจ
งานภาพประกอบเพลงจำขึ้นใจ และงานการบริหาร ครู นักเรียน การเรียนการสอน กิจกรรมต่างๆ ปัจจุบัน
ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ โรงเรียนราชวินิต