ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่
สสวท.
รายละเอียด :

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1)

สนามสอบโรงเรียนราชวินิต วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562

กำหนดการสอบ
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.3 และ ป.6 สอบเวลา 
9.30-11.30 น.
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.3 และ ป.6 สอบเวลา 13.30-15.30 น.

ประกาศผลสอบในวันที่ 20 ธันวาคม 2562-31 มีนาคม 2563 โดยสามารถพิมพ์แบบรายงานคะแนนรายบุคคลได้ทางเว็บไซต์ 
http://test.ipst.ac.th/ หรือ 
http://genius.ipst.ac.th/

หมายเหตุ : โรงเรียนไม่มีสถานที่บริการจอดรถ แนะนำให้เดินทางด้วยรถประจำทางเดินทางมาสอบในครั้งนี้