ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่
รายงานผลการปฏิบัติ ของผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 รุ่น “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” (กลุ่ม 3)
รายละเอียด :

รายงานผลการปฏิบัติ
ของผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 รุ่น “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” (กลุ่ม 3)
1. วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 09.30-11.30 น. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2/61 รุ่น “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” จัดการอบรมบรรยายขยายผลจิตอาสา
ในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ให้กับผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนราชวินิต ณ ห้องประชุมสายฝน ถนนนครราชสีมา โดยมี นางสุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มีนายพีระวัตรจันทกูล 2A-256 ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อเพชรบูรณ์ กระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมสังเกตการณ์การบรรยาย
2. รายชื่อผู้ปฏิบัติ ดังนี้
1. 2A-044 นาย รัชเษก กลัดนุ่ม สังกัด สำนักพระราชวัง
2. 2A-128 น.อ. ปรีชา อุปพงษ์ สังกัด กองทัพอากาศ
3. 2A-244 นาย ศราวุฒิ สมศรี สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
4. 2A-246 นาย ธีระวรรธน์ ขวัญเมือง สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
5. 2A-255 นาย ชาญณรงค์ ศรีจันทร์ สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
6. 2A-265 นาย อำนาจ สายฉลาด สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
7. 2A-278 นาย ชายชล เขียวอร่าม สังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
8. 2A-381 พ.อ. วันชนะ สวัสดี สังกัด กระทรวงกลาโหม
9. 2A-383 นายนิพนธ์ คชกาญจน์ สังกัด กระทรวงมหาดไทย
10. 2B-015 นางสาว ธนัญกรณ์ มนาปี สังกัด สำนักพระราชวัง
11. 2B-018 นาง ณัฏฐรัตน์ ผาทา สังกัด สำนักงานองคมนตรี
12. 2B-034 นางสาว ชฎาธร อุทัย สังกัด สำนัก กปร.
13. 2B-042 นาง กชนัฑ พัฒนะวิชัย สังกัด กระทรวงมหาดไทย
14. 2B-185 นางสาว เบญจพร ลัทธิเดช สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
15. 2B-187 นางสาว วิลาวัลย์ แก้วเกาะสะบ้า สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
16. 2B-106 นางสาว วรางคณา ค้อชากุล สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
3. ผลการปฏิบัติ
1) มียอดผู้เข้ารับฟังการบรรยาย ผู้บริหารจำนวน 4 คน ครูจำนวน 20 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 373 คน รวมทั้งสิ้น 397 คน
2) ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบประวัติศาสตร์ชาติไทยแ ละบทบาทของพระมหากษัตริย์ที่ทรงเสียสละเพื่อปกป้องรักษาแผ่นดินไว้ให้กับลูกหลาน และมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ความกตัญญูกตเวทีต่อประเทศชาติและบุพการี โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สำคัญในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่จะสืบสานรักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้แก่ประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตอาสาในแต่ละประเภท การดำเนินงานด้านจิตอาสาตามแนวพระราชปณิธาน
4. ปัญหา/ข้อขัดข้อง : ไม่มี