ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่
ผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย
รายละเอียด :
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีโดยระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา T CAS รอบ1 ประจำปีการศึกษา 2562
 
1.นายพชร สิงห์มานนท์ 6/1
- มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ คณะครุศาสตร์
สาขาสุขศึกษาและพละศึกษา
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะเวชศาสตร์
สาขาการจัดการกีฬา
 
2. นายฎีกา ตุทานนท์ 6/1
- มหาวิทยาลัยบูรพา คณะนิติศาสตร์
 
3.นายนวัช แจ่มเพ็ญ 6/1
- มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
คณะการประกอบการธุรกิจ
 
4. นายศุภธัช เกาสละ 6/1
- มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ คณะครูศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวเครื่องกล
 
5. นายสิริทัศน์ นราวุฒิพงศ์ 6/1
-มหาวิทยาลัยราชมงคมกรุงเทพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวเครื่องกล
 
6. นายปวริศ โกสลานนท์ 6/1
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
คณะบริหารการจัดการ
 
7. นายพรเทพ ทองคำ 6/1
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
 
8. นายวรัญญู ก้องไตรภพ 6/1
- มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
คณะการประกอบการธุรกิจ
 
9. นางสาววิสสุตา ผ่องประภา 6/1
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะบริหารการตลาด