ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่
ขอแสดงความยินดี ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
รายละเอียด :

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/๒๕๖2 เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม ๒๕๖2 ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จ านวน 39 ราย ได้แก่ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จ านวน 4 ราย วิทยฐานะรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย วิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 18 ราย วิทยฐานะผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย และวิทยฐานะผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จ านวน 15 ราย ดังนี้

เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 18 ราย

ลำดับที่ 2 นางสุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร

โรงเรียนวัดหนัง สพป.กรุงเทพมหานคร (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลโรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ ปี 2558 2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่าง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556” 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2555 “สถานศึกษาพอเพียง 2555”การพัฒนางาน ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาชีวิตด้วยหลักความพอเพียงเคียงคู่คุณธรรม)