ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.4
รายละเอียด :

โรงเรียนราชวินิต

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

เว้นวันหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ์

เอกสารในการรับสมัคร

1.สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

2.สำเนาบัตรประชาชน นักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

3.ปพ.1 ฉบับจริง พร้อมสำเนา