ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่
กิจกรรมเข้าค่ายโครงการอบรมนายหมู่ หัวหน้าหมู่เนตรนารี
รายละเอียด :

วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
ดร.สุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชวินิต และครู
ไปเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ จำนวน ๒๓ คน
ที่เข้าค่ายโครงการอบรมนายหมู่ หัวหน้าหมู่เนตรนารี ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน ๓๗ โรงเรียน
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี