ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่
การประชุมทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒
รายละเอียด :

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
ดร.สุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชวินิต พร้อมด้วยคณะครู
เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒
เรื่อง “บทบาทผู้บริหารยุคดิจิทัล และการประกันคุณภาพการศึกษา” โดย สมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย
โดยมีท่านวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด