คลิปวิดีโอ
"คำตอบของนักเรียน" หนังสั้นเฉลิมพระเกียรติจากนักเรียนโรงเรียนราชวินิตมัธยม