คลิปวิดีโอ
การแสดงชุดราชวินิตจิตภักดี - โรงเรียนราชวินิต (31 ธ.ค. 59)