คลิปวิดีโอ
พิธีประกาศเจตจำนงสุจริต
รายละเอียด :

พิธีประกาศเจตจำนงสุจริต และลงนามความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต