โรงเรียนราชวินิต

โรงเรียนราชวินิต

ถือกำเนิดด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ราชวินิตทุกคนเป็นคนดีในพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม

2

โรงเรียนราชวินิต