โรงเรียนราชวินิต
ถือกำเนิดด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ราชวินิตทุกคนเป็นคนดีในพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม
ป้ายถวายพระพร (3)