โรงเรียนราชวินิต
ถือกำเนิดด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ราชวินิตทุกคนเป็นคนดีในพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม
Purple Gradient Multipurpose Chart Diagram Presentation (3)