โรงเรียนราชวินิต
ถือกำเนิดด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ราชวินิตทุกคนเป็นคนดีในพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม