ภาษาต่างประเทศ

นายอรรถวิทย์ อังคารชุน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายเมธี สุรชัย

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวนิศา สายมณี

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

ภาษาอังกฤษ

นางสาวณัฐรดา จันทรา

นางสาวจรัญ พลไทย

นางพิมพ์วิภา ศรีสร้อยพร้าว

นางสาววัชรวลัย วรรณสุข

นางสาววนิดา กิจจา

นางยศกลพัฒนญ์ วรัชนันทน์

ว่าที่ ร.ต.หญิงนาตยา ทองขาว

นางสาววราพร ศูนย์รัมย์

นางทิพย์วรรณ ทะเรืองรัมย์

นางสาวรัตนาวรรณ พรหมสุข

นางสาววราภรณ์ สงกูล

นางสาวธัญญารัตน์ แก้วภมร

ภาษาจีน

นางสาวแสงรวี สังมณีโชติ

นางสาวสุภาวดี ศรีดาพิมพ์

นางสาวฉฏาพร ธรรมธร

ติดต่อโรงเรียน