ประถมศึกษาปีที่ 5

นางชัยญารัตน์ เต้นปักษี

ประธานสายชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวพรธิภา เกื้อกุด
รองประธานสายชั้นฯ

นางสาวกัณณิกา เหลี่ยมมุกดา
รองประธานสายชั้นฯ

นายสรรเสริญ โคตรสมบัติ
ครูประจำชั้น ป.5/1
นางสาววราภรณ์ สงกูล
ครูประจำชั้น ป.5/2
นางสาวรัตติกาล อ่างคำ
ครูประจำชั้น ป.5/3
นายวีรยุทธ ยืนยาว
ครูประจำชั้น ป.5/3
นายมิติ โอชสานนท์
ครูประจำชั้น ป.5/4
นางชัยญารัตน์ เต้นปักษี
ครูประจำชั้น ป.5/5
นางสาวเอรานุช สุขกะบุตร
ครูประจำชั้น ป.5/6
นายฝัยรุดดีน เจ๊ะเฮ็ง
ครูประจำชั้น ป.5/7
นางสาวพรธิภา เกื้อกุดลิง
ครูประจำชั้น ป.5/8
นายสุปริญญา ศราวุธ
ครูประจำชั้น ป.5/8
นางฉัตรสุรางค์ แก้วเป็นทอง
ครูประจำชั้น ป.5/9
นางสาวศรุตา มณีโชติ
ครูประจำชั้น ป.5/9
นางสาวกัณณิกา เกลี่ยมมุกดา
ครูประจำชั้น ป.5/11
ติดต่อโรงเรียน