ประถมศึกษาปีที่ 5

นางชัยญารัตน์ เต้นปักษี

ประธานสายชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวพรธิภา เกื้อกุดลิง

รองประธานสายชั้นฯ

นางสาวกัณณิกา เหลี่ยมมุกดา

รองประธานสสายชั้นฯ

นางสาวกาญจนา นมัสโก

ครูประจำชั้น ป.5/1

นายวีระยุทธ ยืนยาว

ครูประจำชั้น ป.5/2

นางสาฐิติชญา ภูดินดาน

ครูประจำชั้น ป.5/2

นางสาวรังสินี อบชัย

ครูประจำชั้น ป.5/3

นายมิติ โอชสานนท์

ครูประจำชั้น ป.5/4

นางชัยญารัตน์ เต้นปักษี

ครูประจำชั้น ป.5/5

นายฝัยรุดดีน เจ๊ะเฮ็ง

ครูประจำชั้น ป.5/5

นางสาวกานต์สุดา แก้วมีสี

ครูประจำชั้น ป.5/6

นางสาวบงกชรัสมิ์ ตันสกุล

ครูประจำชั้น ป.5/7

นางสาวปิณิดา เส็งลา

ครูประจำชั้น ป.5/7

นางสาวพรธิภา เกื้อกุดลิง

ครูประจำชั้น ป.5/8

นางสาววราภรณ์ สงกูล

ครูประจำชั้น ป.5/8

นางสาววัชรวลัย วรรณสุข

ครูประจำชั้น ป.5/9

นางสาวปรีดาพร มันกันนาน

ครูประจำชั้น ป.5/10

นางสาวกัณณิกา เหลี่ยมมุกดา

ครูประจำชั้น ป.5/11

นายภาณุวัฒน์ พันธ์สระคู

ครูประจำชั้น ป.5/11

ติดต่อโรงเรียน