ผลงาน กลุ่มสาระเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครอบครัวอบอุ่น ระดับชั้น ป.1 ครูนวรัตน์  ศรีทอง
การเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่ในแบบผสมสผาน ระดับชั้น ป.1 ครูนวรัตน์  ศรีทอง
การเคลื่อนไหวร่างกายแบบมีอุปกรณ์ประกอบ ระดับชั้น ป.1 ครูนวรัตน์  ศรีทอง
ติดต่อโรงเรียน