ผลงาน กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย

คำควบกล้ำ ระดับชั้น ป.4 ครูอังคณา  ทองสม
คำที่มีอักษรนำ ระดับชั้น ป.4 ครูอังคณา  ทองสม
ส่วนประกอบของประโยค ระดับชั้น ป.4 ครูขวัญข้าว  ชุ่มเกษรกูลกิจ
อักษรนำ ระดับชั้น ป.3 ครูจิราพร  โพสฤทธิ์
การเขียนจดหมายถึงผู้ใหญ่ ตอนที่ 2  ระดับชั้น ป.5 ครูปรีดาพร  มั่นกันนาน
ภาษาพูด-ภาษาเขียน ตอนที่ 1 ระดับชั้น ป.5 ครูปรีดาพร  มั่นกันนาน

เพลง OK คำอุทาน ครูอัศนีภาคิน  ไวยศิลป์
เพลง คำอุทาน จั๊ด จา ดา ดา ครูอัศนีภาคิน  ไวยศิลป์
เพลง ประโยคเพื่อการสื่อสาร ครูอัศนีภาคิน  ไวยศิลป์
อักษรกล้ำ  ระดับชั้น ป.3 ครูจิราพร  โพสฤทธิ์
ระดับภาษา  ระดับชั้น ป.5 ครูปรีดาพร  มั่นกันนาน
ภาษาพูด-ภาษาเขียน ตอนที่ 2 ระดับชั้น ป.5 ครูปรีดาพร  มั่นกันนาน
คำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ ระดับชั้น ป.5 ครูปรีดาพร  มั่นกันนาน
ติดต่อโรงเรียน