0 หน้าหลัก ITA

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA ปี 2566)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
      คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เล็งเห็นถึงจุดแข็งของเครื่องมือการประเมินผลในการต่อต้านการทุจริตทั้งของสำนักงาน ป.ป.ช. และของสำนักงานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี จึงได้มีมติบูรณาการเครื่องมือการประเมิน โดยในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 304-51/2554 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ‘ให้สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ศึกษาและเตรียมความพร้อมตามดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2554 สำหรับการประเมินผลต่อไป และอนุมัติการปรับแผนปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2554 ตามที่เสนอ ทั้งนี้ โครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Transparency Index of the Public Agencies) มีลักษณะใกล้เคียงกับโครงการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment) ดังนั้น เมื่อดำเนินการตามโครงการทั้งสองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรที่จะนำผลการดำเนินการมาบูรณาการร่วมกัน” กล่าวคือ การประเมินผลตามดัชนีวัดความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตที่ใช้ในการประเมินความพยายามของหน่วยงานภาครัฐ ในการต่อต้านการทุจริต (measure anti-corruption efforts) จากข้อเท็จจริงในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้จากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ขณะที่การประเมินคุณธรรมการดำเนินงานเป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตที่ใช้วัดระดับการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (measure corruption) โดยประเมินผลจากการรับรู้หรือประสบการณ์ตรงของประชาชนที่เคยรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น เพื่อดึงจุดแข็งของทั้งสองระบบและเพื่อให้เกิดความสมดุลในการประเมิน คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้มีมติบูรณาการเครื่องมือการประเมินที่ใช้ในการต่อต้านการทุจริตทั้งสองระบบเข้าด้วยกัน แล้วเรียกเครื่องมือใหม่ว่า ‘การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)”

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
      การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

دrz{i^uן^دrVȭy(쥧د~-zrh'rVȭy(醟Rǁ$muhZ(~zj׫nZږǝv"uڭ(ۖ$i,xy^hzq^v)ϕKaz)cйjʖzvy(mʗj~^z,az*zvyimʗ֜g!"u~-rVȭy(yدrV(֢)^ަ-^^-ȧgzxhrK"'ߺw-+-zyhrK z{^,zyhrK z{^,ȭy(zjmجVަ-WvzyhrK?ܥ{ ljYmj ay'šޱi]j֞r?v+jȝylzi~-z^}v+)V y"vvجVjYZ('uں[paۗbZɩejXןjm'mn]ek&bw^}(m鞚_^%i~-z^}(霢~-z"~zj׫rnwږǢ!دrV(֢r%j^0~i_^Ƭ~-z!دrV(ܢW('׫v+){_^b{-Wa~-z"vb~+rدzȝy~-zv"uڭ(z[yhjȝyZ"v'`z^לvrVm^Wyb ej{gbZ^"vyh(Z+-{[ɧ]x0yhljw\,xZ(¢[Zؿ!b!מr?v+r?v+r?v+醘m鞚b(jkbZ׫m݊%j,rj)ޮiyhm鞚_^ױ֭yEQ4Ykmzwbbizwb~izwb׫د m{?^uzv z^ZZ^ZZ?~-z!j¢"x*''zazg(ǧnWmzjejשjmzjejשjl(ܢ{aNE# v+vrVɨu[bi—׫v+)^v+)wiۊvڦGzwZ'ݢzj?iۊvڦGzwZ'ݢzj?l❪kj6,鞝֠((zwhhl❪kj6,鞝֠((zwhhikym?jڍkz$zgu+ "wޝ+׫mn)ڦj޲j ₈vƭl❪kj6,鞝֠((zwhmn)ڦj޲j ₈vpikym?jڍkz$zgu+ "wޝ+dmn)ڦj޲j ₈vj?݊ڲ'^jrbZz'z~m䊛"w)گr텨]%,`i+)^v+)wli~HYr'hvZ0+n-ܥyجVކiڭb驢VΉn&劋^+y۩jvZ0mi-Wek)kym?&~ubz+.ޕYh-hܥyجVކiۊvڦGzwZ'ƭ]%,`i+)^v+)wlZnJ&bZiȝƭv濺hi?]%,۬h݊ۡܿ٥