กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นายปรพล แก้วชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต
นางจินดา ศิริวงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต
นายสยามรัฐ ลอยพิมาย
รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต
นางสาวชัญญา บุญเจริญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต
นางสาวณิชนันทน์ สุวรรณาภัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต
นางสาวภาวินี ใหม่นทีกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณ
นายธนพล เกษมสุนทรวัชระ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
การเงิน-การบัญชี
นางสิวิมล นางาม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
พัสดุครุภัณฑ์

ด้านการบริหารงานงบประมาณ   มีภาระหน้าที่ 21 อย่างด้วยกันคือ

 1. การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรฯ
 2. การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
 3. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
 4. การายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
 5. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ
 6. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ
 7. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
 8. การปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา
 9. การบรี้หารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
 10. การกำหนดรูปแบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ฯ
 11. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ
 12. การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ
 13. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
 14. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน
 15. การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน
 16. การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน
 17. การจัดหาพัสดุ
 18. การวางแผนพัสดุ
 19. การจัดทำบัญชีการเงิน
 20. การนำเงินส่งคลัง
 21. การเบิกเงินจากคลัง
ติดต่อโรงเรียน