ประถมศึกษาปีที่ 3

นางศิริเพ็ญ ได้พร

ประธานสายชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวศุจีภรณ์ แก้วเทพ

รองประธานสายชั้นฯ

นางพรนภา อนันตสุรกาจ

รองประธานสายชั้นฯ

นางสาวจรัญ พลไทย

ครูประจำชั้น ป.3/1

นายนิรันดร์ ฤดี

ครูประจำชั้น ป.3/1

นางสาวพัชรินทร์ พุทธา

ครูประจำชั้น ป.3/2

นางสาวศุจีภรณ์ แก้วเทพ

ครูประจำชั้น ป.3/3

นางสาวปวีณา สำเร็จกิจเจริญ

ครูประจำชั้น ป.3/4

นางพิมพ์วิภา ศรีสร้อยพร้าว

ครูประจำชั้น ป.3/5

นางฉัตรสุรางค์ แก้วเป็นทอง

ครูประจำชั้น ป.3/5

นางสาวสุนิษา คงคำ

ครูประจำชั้น ป.3/6

นายกันตพัฒน์ เกียรติ์วัชร์

ครูประจำชั้น ป.3/7

นายคงพล ทั่งทองคำ

ครูประจำชั้น ป.3/7

นายชาญณรงค์ ขันเงิน

ครูประจำชั้น ป.3/8

นางศิริเพ็ญ ได้พร

ครูประจำชั้น ป.3/8

นางสาวศันสนีย์ พรมพินิจ

ครูประจำชั้น ป.3/9

นางพรนภา อนันตสุรกาจ

ครูประจำชั้น ป.3/10

นางสาไพรรินทร์ เทพโพธิ์จ้อย

ครูประจำชั้น ป.3/11

นางมลิวรรณ บุญญานุวัตร์

ครูประจำชั้น ป.3/11

ติดต่อโรงเรียน