ประถมศึกษาปีที่ 3

นางศิริเพ็ญ ได้พร

ประธานสายชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3

นางพรนภา อนันตสุรกาจ
รองประธานสายชั้นฯ
นางพิมพ์วิภา ศรีสร้อยพร้าว
ครูประจำชั้น ป.3/1
นางสาวพัชรินทร์ พุทธา
ครูประจำชั้น ป.3/2
นางสาวบงกชรัศมิ์ ตันสกุล
ครูประจำชั้น ป.3/2
นางสาวปิณิดา เส็งลา
ครูประจำชั้น ป.3/3
นางปวีณา สำเร็จกิจเจริญ
ครูประจำชั้น ป.3/4
นายภูมิรพี วงค์ประเสริฐ
ครูประจำชั้น ป.3/5
นางศิริเพ็ญ ได้พร
ครูประจำชั้น ป.3/5
นางสาวสุนิษา คงคำ
ครูประจำชั้น ป.3/6
นางสาวภิญญาพัชญ์ มีทอง
ครูประจำชั้น ป.3/6
นายกันตพัฒน์ เกียรติ์วัชร
ครูประจำชั้น ป.3/7
นางจิตรลดา เพ็ชรแก้ว
ครูประจำชั้น ป.3/7
นายศักดิ์ดาธร ใจแก้ว
ครูประจำชั้น ป.3/8
นางสาวศันสนีย์ พรมพินิจ
ครูประจำชั้น ป.3/9
นายคงพล ทั่งทองคำ
ครูประจำชั้น ป.3/9
นางพรนภา อนันตสุรกาจ
ครูประจำชั้น ป.3/10
นายชาญณรงค์ ขันเงิน
ครูประจำชั้น ป.3/10
นางไพรรินทร์ เทพโพธิ์จ้อย
ครูประจำชั้น ป.3/11
นางสาวฉฏาธร ธรรมธร
ครูประจำชั้น ป.3/11
ติดต่อโรงเรียน