วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นาสาวเมทินี แซ่ตัง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพัชรินทร์ พุทธา

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวมุทิตา ศิลารักษ์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางเขมิกา เจริญรุ่งกิจรัตน์

นางศิริรัตน์ สุขสบาย

นางสาวกานต์สุดา แก้วมีสี

นางสาวปิยวรรณ แก้วเหลี่ยม

นางสาวสุภัสสร ศรีประเสริฐ

นางสาวจันจิรา สิงห์งอย

นางสาววรสุดา แก้วมิ่ง

นายกิตติ์ธเนศ เปี่ยมสุริยไกร

ติดต่อโรงเรียน