คณิตศาสตร์

นายวุฒิพงศ์ สุสินธุ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวเสาวมล จันแก้ว

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวศิริพร อินไธสง

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางปิติพร   หาญกร

นางศิริเพ็ญ ได้พร

นางสาวไอยารัตน์ หะยะราช

นางสาวฤชุทัย เนยเขียว

นางสาวปวีณา สำเร็จกิจเจริญ

นางสาววัลภา กาญจนประดิษฐ์

นางสาวทัศนีย์ เอกมาตย์

นางสาวนารีนาถ โพธิ์เอม

นางสาวสุนิษา คงคำ

นางสาวรัชนีวรรณ   ศิลาโล้

นางสาวกาญจนา   นมัสโก

นางสาวชัยญารัตน์ เต้นปักษี

นางสาวศิวพร   พุกพิลา

นางสาวนิสิตา   บัวจันทร์

นางสาวดลพร  เที่ยงธรรม

นางสาวฐิติชญา ภูดินดาน

นางสาวสุธีกานต์ ศรีดวงแก้ว

ติดต่อโรงเรียน