กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายปรพล แก้วชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต
นางจินดา ศิริวงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต
นายสยามรัฐ ลอยพิมาย
รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต
นางสาวชัญญา บุญเจริญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต
นางสาวณิชนันทน์ สุวรรณาภัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต
นายกันตพัฒน์ เกียรติ์วัชร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มสำนักอำนวยการ
นายปณิธาน นิลวงศ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายกิจการนักเรียน

โครงสร้างการบริหาร

ด้านการบริหารงานทั่วไป   มีภาระหน้าที่ 21 อย่างด้วยกันคือ

 1. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
 2. การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
 3. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา
 4. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน
 5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
 6. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
 7. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
 8. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
 9. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
 10. การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาฯ
 11. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
 12. การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นูอกระบบ และตามอัธยาศัย
 13. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา
 14. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน
 15. งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (ท) การรายงานผลการปฏิบัติงาน
 16. การดำเนินงานธุรการ
 17. การรับนักเรียน
 18. การทัศนศึกษา
 19. งานกิจการนักเรียน
 20. การจัดทำสำมะโนผู้เรียน
 21. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
دrz{i^uן^دrVȭy(쥧د~-zrh'rVȭy(醟Rǁ$muhZ(~zj׫nZږǝv"uڭ(ۖ$i,xy^hzq^v)ϕKaz)cйjʖzvy(mʗj~^z,az*zvyimʗ֜g!"u~-rVȭy(yدrV(֢)^ަ-^^-ȧgzxhrK"'ߺw-+-zyhrK z{^,zyhrK z{^,ȭy(zjmجVަ-WvzyhrK?ܥ{ ljYmj ay'šޱi]j֞r?v+jȝylzi~-z^}v+)V y"vvجVjYZ('uں[paۗbZɩejXןjm'mn]ek&bw^}(m鞚_^%i~-z^}(霢~-z"~zj׫rnwږǢ!دrV(֢r%j^0~i_^Ƭ~-z!دrV(ܢW('׫v+){_^b{-Wa~-z"vb~+rدzȝy~-zv"uڭ(z[yhjȝyZ"v'`z^לvrVm^Wyb ej{gbZ^"vyh(Z+-{[ɧ]x0yhljw\,xZ(¢[Zؿ!b!מr?v+r?v+r?v+醘m鞚b(jkbZ׫m݊%j,rj)ޮiyhm鞚_^ױ֭yEQ4Ykmzwbbizwb~izwb׫د m{?^uzv z^ZZ^ZZ?~-z!j¢"x*''zazg(ǧnWmzjejשjmzjejשjl(ܢ{aNE# v+vrVɨu[bi—׫v+)^v+)wiۊvڦGzwZ'ݢzj?iۊvڦGzwZ'ݢzj?l❪kj6,鞝֠((zwhhl❪kj6,鞝֠((zwhhikym?jڍkz$zgu+ "wޝ+׫mn)ڦj޲j ₈vƭl❪kj6,鞝֠((zwhmn)ڦj޲j ₈vpikym?jڍkz$zgu+ "wޝ+dmn)ڦj޲j ₈vj?݊ڲ'^jrbZz'z~m䊛"w)گr텨]%,`i+)^v+)wli~HYr'hvZ0+n-ܥyجVކiڭb驢VΉn&劋^+y۩jvZ0mi-Wek)kym?&~ubz+.ޕYh-hܥyجVކiۊvڦGzwZ'ƭ]%,`i+)^v+)wlZnJ&bZiȝƭv濺hi?]%,۬h݊ۡܿ٥