ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวฤชุทัย เนยเขียว

ประธานสายชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวฤทัยรัตน์ เวียงจันดา

รองประธานสายชั้นฯ

นางสาวอัญชลี สุกใส

รองประธานสายชั้นฯ

นายอรรถวิทย์ อังคารชุน

ครูประจำชั้น ป.2/1

นางสาวฉฏาธร ธรรมธร

ครูประจำชั้น ป.2/2

นายนาวิน ทองสะอาด

ครูประจำชั้น ป.2/2

นางสาวฤชุทัย เนยเขียว

ครูประจำชั้น ป.2/3

นายสมภพ อยู่ยงสินธ์

ครูประจำชั้น ป.2/3

นางสาวเมทินี แซ่ตัง

ครูประจำชั้น ป.2/4

นายสุระปรีชา ทองลา

ครูประจำชั้น ป.2/4

นางสาวฤทัยรัตน์ เวียงจันดา

ครูประจำชั้น ป.2/5

นางสาวลลิตา เพชรจอม

ครูประจำชั้น ป.2/5

นางสาวจริยาภรณ์ เสริมศิริทรัพย์

ครูประจำชั้น ป.2/6

นายปารณัท โสนน้อย

ครูประจำชั้น ป.2/6

นางสาวพรทิพย์ ไชยชนะ

ครูประจำชั้น ป.2/7

นางพรชนก สุนยานัย

ครูประจำชั้น ป.2/7

นางสาวณัฐวีร์ ชาญเชี่ยว

ครูประจำชั้น ป.2/8

นางสาววัลภา กาญจนประดิษฐ์

ครูประจำชั้น ป.2/9

นายณฐพัชธ์ คำหมาย

ครูประจำชั้น ป.2/9

นางสาวธัญญรัตน์ แก้วภมร

ครูประจำชั้น ป.2/10

นางสาวสมกุลวีร์ นุกันหา

ครูประจำชั้น ป.2/10

นางสาวสุธีกานต์ ศรีดวงแก้ว

ครูประจำชั้น ป.2/11

นางอัญชลี สุกใส

การศึกษาพิเศษ

ติดต่อโรงเรียน