ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวฤชุทัย เนยเขียว

ประธานสายชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวพรทิพย์ ชัยชนะ
รองประธานสายชั้นฯ
นางสาวอัญชลี สุกใส
รองประธานสายชั้นฯ
นายอรรถวิทย์ อังคารชุน
ครูประจำชั้น ป.2/1
นางสาวพรทิพย์ ชัยชนะ
ครูประจำชั้น ป.2/2
นางสาวปรียาภา จินดาศรี
ครูประจำชั้น ป.2/2
นางสาวฤชุทัย เนยเขียว
ครูประจำชั้น ป.2/3
นางสาวเมทินี แซ่ตัง
ครูประจำชั้น ป.2/4
นายสุระปรีชา ทองลา
ครูประจำชั้น ป.2/4
นางสาวฤทัยรัตน์ เวียงจันดา
ครูประจำชั้น ป.2/5
จริยาภรณ์ เสริมศิริทรัพย์
ครูประจำชั้น ป.2/6
นางสาวสุชาดา จงกลณี
ครูประจำชั้น ป.2/7
นางพรชนก สุนยานัย
ครูประจำชั้น ป.2/7
นางณัฐวีร์ ชาญเชี่ยว
ครูประจำชั้น ป.2/8
นางวัลภา กาญจนประดิษฐ์
ครูประจำชั้น ป.2/9
นายนาวิน ทองสะอาด
ครูประจำชั้น ป.2/10
นางสาวธัญรัตน์ แก้วภมร
ครูประจำชั้น ป.2/10
นางสาวอัญชลี สุกใส
ครูประจำชั้น ป.2/11
นางสาวสมกุลวีร์ นุกันหา
ครูประจำชั้น ป.2/11
ติดต่อโรงเรียน