สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายกันตพัฒน์ เกียรติ์วัชร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายวสันต์ จำปาพันธ์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสิวิมล นางาม

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางหัตถยาภรณ์ เนินทอง

นางมาลิวรรณ บุญญานุวัตร์

นางวันดี สุรภีสัก

นางกาญจนาพร สังขรัตน์

นายมานพ เอี่ยมสอาด

นางสาวกมลชนก บัวอุไร

นางสาวรังสินี อบชัย

นายภูมิรพี วงค์ประเสริฐ

นางจริยาภรณ์ เสริมศิริทรัพย์

นางสาวนิตยา คำศรี

นายณฐพัชธ์ คำหมาย

นายฝัยรุดดีน เจ๊ะเฮง

ติดต่อโรงเรียน