ศิลปะ

นางฉัตรสุรางค์ แก้วเป็นทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวกัณณิกา เหลี่ยมมุกดา

รองหัวหน้าสาระฯ

นางสาวลลิตา เพชรจอม

นางสาวกัณณิกา เหลี่ยมมุกดา

นายกังวาฬ เศรษฐถาวร

นางสาวบงกชรัสมิ์ ตันสกุล

นายชูสกุล ซื่อแท้

นางสาวไพรรินทร์ เทพโพธิ์จ้อย

นายปณิธาน นิลวงศ์

นายธเนศ กิตติเจริญตระกูล

นายปารณัท โสนน้อย

นายพอเจต ผลสินธุ์

ติดต่อโรงเรียน