กลุ่มบริหาร

ดร.ปรพล แก้วชาติ

ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนราชวินิต

เบอร์โทรศัพท์ : 099-5539391

Email : thailand7511@gmail.com

นางสาวศรินทิพย์ บุญเติม

รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต

เบอร์โทรศัพท์ : 089-6787469

Email : sarintipbt@gmail.com

นายทินกร กระมล

รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต

เบอร์โทรศัพท์ : 085-2282543

Email : tinnakornn_@hotmail.com

นางสาวชนิษฐา ปวงประสาท

รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต

เบอร์โทรศัพท์ : 084-3999645

Email : chanitta.nok@gmail.com

ติดต่อโรงเรียน