กลุ่มบริหาร

ดร.ปรพล แก้วชาติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต

Email : thailand7511@gmail.com

เข้าสู่เว็บไซต์

นางจินดา ศิริวงศ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต

Email : jinda.bunme@gmail.com

เข้าสู่เว็บไซต์

นายสยามรัฐ ลอยพิมาย

รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต

Email : petchzy16@gmail.com

เข้าสู่เว็บไซต์

นางสาวชัญญา บุญเจริญ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต

Email : petchzy16@gmail.com

เข้าสู่เว็บไซต์

นางสาวณิชนันทน์ สุวรรณาภัย

รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต

Email : michiiris14@gmail.com

ติดต่อโรงเรียน