การงานอาชีพ

นายนาวิน ทองสะอาด

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวศันสนีย์ พรมพินิจ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายสถาพร พันธุ์รัตน์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายสิทธิพงษ์ สัมฤทธิ์

นายธนพล เกษมสุนทรวัชระ

นางสาวภาวินี ใหม่นทีกุล

นางสาวสมกุลวีร์ นุกัญหา

นางสาวพิมลวรรณ สินบุญมี

นายภานุวัฒน์ พันธุ์สระคู

ติดต่อโรงเรียน