ภาษาไทย

นางสาวฤทัยรัตน์ เวียงจันดา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ประถม)
นางสาวสายธาร ตาทุมวัน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (มัธยม)
นางกนกพร อารินเป็ง
รองหัวหน้าสาระฯ
(ประถม)
นางสาวอังคณา ทองสม
รองหัวหน้าสาระฯ (ประถม)
นายสุรสิทธิ์ งามจิตร
รองหัวหน้าสาระฯ (มัธยม)
นางสาวรัมชินา สุทธิรักษ์
นางสาวนุชจรี ฉิมฉลอง
นางณัฐวีร์ ชาญเชี่ยว
นางสาวพรทิพย์ ไชยชนะ
นางสาวภัทราพร แก้วสองศรี
นางสาวปิณิดา เส็งลา

ติดต่อโรงเรียน