ภาษาไทย

นางสาวสายธาร ตาทุมวัน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายสุรสิทธิ์ งามจิตร

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวศุจีภรณ์ แก้วเทพ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางกนกพร อารินเป็ง

นางสาวอังคณา ทองสม

นางสาวพรธิภา เกื้อกุดลิง

นางสาวปิณิดา เส็งลา

นางสาวภัทราพร แก้วสองศรี

นางสาวฤทัยรัตน์ เวียงจันดา

นายชาญณรงค์ ขันเงิน

นางสาวพรทิพย์ เทียมพักตร์

นางพรนภา อนันตสุรกาจ

นางสาวขวัญข้าว ชุ่มเกสรกูลกิจ

นางสาวจิราพร โพสฤทธิ์

นางสาวณัฐวีร์ ชาญเชี่ยว

นางสาวนุชรี ฉิมฉลอง

นางสาวปรีดาพร มั่นกันนาน

นางสาวรัมชินา สุทธิรักษ์

นายอัศนีภาคิน ไวยศิลป์

นายสมภพ อยู่สินธุ์

นายศักดิ์รินทร์ อั๋นประเสริฐ

ติดต่อโรงเรียน