ภาษาไทย

นางสาวสายธาร ตาทุมวัน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวอังคณา ทองสม
รองหัวหน้าสาระฯ
นางสาวพรทิพย์ ไชยชนะ
รองหัวหน้าสาระฯ
นางสาวนุชจรี ฉิมฉลอง

นางสาวภิญญาพัชญ์ มีทอง
นางสาวรัมชินา สุทธิรักษ์
นางสาวณัฐวีร์ ชาญเชี่ยว
นายชาญณรงค์ ขันเงิน
นางสาวภัทราพร แก้วสองสี
นางสาวปิณิดา เส็งลา

นางสาววรนุช ศรีอรัญ
นางสาวขวัญข้าว ชุ่มเกษรกูลกิจ

นางสาวอภิญญา เหล่านอก
นางสาวพรธิภา เกื้อกุดลิง
นางสาวปรีดาพร มั่นกันนาน

นายศักดิ์ดาธร ใจแก้ว
นางสาวกัลย์คุณัญญา วงศ์จันทร์
นายอัศนีภาคิน ไวยศิลป์
นายสุรสิทธิ์ งามจิตร

ติดต่อโรงเรียน