ประถมศึกษาปีที่ 6

นายเมธี สุระชัย

ประธานสายชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวเสาวมล จันแก้ว
รองประธานสายชั้นฯ

นายสิทธิพงศ์ สัมฤทธิ์
รองประธานสายชั้นฯ

นายวุฒิพงศ์ สุสินธุ์
ครูประจำชั้น ป.6/1
นายเมธี สุรชัย
ครูประจำชั้น ป.6/2
นายอัศนีภาคิน ไวยศิลป์
ครูประจำชั้น ป.6/2
นางสาวจิราพร โพสฤทธิ์
ครูประจำชั้น ป.6/3
นางสาวเสาวมล จันแก้ว
ครูประจำชั้น ป.6/4
นางสาวศิวพร พุกพิลา
ครูประจำชั้น ป.6/5
นายวสันต์ จำปาพันธ์
ครูประจำชั้น ป.6/6
นางปิยะวรรณ แก้วเหลี่ยม
ครูประจำชั้น ป.6/7
นายปณิธาน นิลวงศ์
ครูประจำชั้น ป.6/7
นางสุภาวดี ศรีดาพิมพ์
ครูประจำชั้น ป.6/8
นางกาญจนาพร สังขรัตน์
ครูประจำชั้น ป.6/8
นางสาววรสุดา แก้วมิ่ง
ครูประจำชั้น ป.6/9
นางสาวสิทธิพงศ์ สัมฤทธิ์
ครูประจำชั้น ป.6/9
นางสาววัชรวลัย วรรณสุข
ครูประจำชั้น ป.6/10
นางมณฑาทิพย์ ค้าพลอยดี
ครูประจำชั้น ป.6/10
นางกัลย์คุณัญญา วงศ์จันทร์
ครูประจำชั้น ป.6/11
นางสาวศรุตยา โสคำภา
ครูประจำชั้น ป.6/11
ติดต่อโรงเรียน