ประถมศึกษาปีที่ 6

นายเมธี สุระชัย

ประธานสายชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6

นายวุฒิพงศ์ สุสินธุ์

รองประธานสายชั้นฯ

นายสิทธิพงษ์ สัมฤทธิ์

รองประธานสายชั้นฯ

นายวุฒิพงศ์ สุสินธุ์

ครูประจำชั้น ป.6/1

นายอัศนีภาคิน ไวยศิลป์

ครูประจำชั้น ป.6/2

นางสาววนิดา กิจจา

ครูประจำชั้น ป.6/3

นางสาวเสาวมล จันแก้ว

ครูประจำชั้น ป.6/4

นางสาวศิวพร พุกพิลา

ครูประจำชั้น ป.6/5

นางสาวศรุตยา โสคำภา

ครูประจำชั้น ป.6/6

นางสาวปิยะวรรณ แก้วเหลี่ยม

ครูประจำชั้น ป.6/7

นางสาวสุภาวดี ศรีดาพิมพ์

ครูประจำชั้น ป.6/8

นางสาววรสุดา แก้วมิ่ง

ครูประจำชั้น ป.6/9

นายสิทธิพงษ์ สัมฤทธิ์

ครูประจำชั้น ป.6/9

นางสาวจิราพร โพสฤทธิ์

ครูประจำชั้น ป.6/10

นายพอเจต ผลสินธ์

ครูประจำชั้น ป.6/10

นายปณิธาน นิลวงศ์

ครูประจำชั้น ป.6/11

นางกาญจนาพร สังขรัตน์

ครูประจำชั้น ป.6/11

ติดต่อโรงเรียน