กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายปรพล แก้วชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต
นางจินดา ศิริวงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต
นายสยามรัฐ ลอยพิมาย
รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต
นางสาวชัญญา บุญเจริญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต
นางสาวณิชานันทน์ สุวรรณาภัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต
นางสาวขวัญข้าว ชุ่มเกษรกูลกิจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ
ประถมศึกษา
นายุรสิทธิ์ งามจิตร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ
มัธยมศึกษา

โครงสร้างการบริหาร

ด้านการบริหารงานวิชาการ   มีภาระหน้าที่ 17 อย่างด้วยกันคือ

 1. การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น
 2. การวางแผนงานด้านวิชาการ
 3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
 4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
 5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
 6. การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน
 7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
 8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
 9. การนิเทศการศึกษา
 10. การแนะแนว
 11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
 12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
 13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
 14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
 15. การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
 16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
 17. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ติดต่อโรงเรียน