ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวทัศนีย์ เอกมาตย์

ประธานสายชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวนิศา สายมณี
รองประธานสายชั้นฯ
นางกนกพร อารินเป็ง
รองประธานสายชั้นฯ
นางสาวภาวินี ใหม่นทีกุล
ครูประจำชั้น ป.1/1
นางสาวณัฐรดา จันทรา
ครูประจำชั้น ป.1/2
นางสาวนิศา สายมณี
ครูประจำชั้น ป.1/3
นางสาวทัศนีย์ เอกมาตย์
ครูประจำชั้น ป.1/4
นายสุรชัย จันทรศิริ
ครูประจำชั้น ป.1/4
นางกนกพร อารินเป็ง
ครูประจำชั้น ป.1/5
นางวันดี สุรภีสัก
ครูประจำชั้น ป.1/6
นางธนพร วิทยาอำนวยยศ
ครูประจำชั้น ป.1/6
นางสาวนุชจรี ฉิมฉลอง
ครูประจำชั้น ป.1/7
นางสาวพิไลพร พิมพ์วงค์
ครูประจำชั้น ป.1/7
นางเขมิกา เจริญรุ่งกิจรัตน์
ครูประจำชั้น ป.1/8
นายกังวาฬ เศรษฐถาวร
ครูประจำชั้น ป.1/8
นางอรอุษา ภักดีพงษ์
ครูประจำชั้น ป.1/9
นางสาวรัมชินา สุทธิรักษ์
ครูประจำชั้น ป.1/9
นายณฐพัชธ์ คำหมาย
ครูประจำชั้น ป.1/10
นางสาวลลิตา เพชรจอม
ครูประจำชั้น ป.1/10
นางไอยารัตน์ ทะยะราช
ครูประจำชั้น ป.1/11
นายภานุวัฒน์ พันธุ์สระคู
ครูประจำชั้น ป.1/11
ติดต่อโรงเรียน