ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวทัศนีย์ เอกมาตย์

ประธานสายชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวนิศา สายมณี

รองประธานสายชั้น

นางกนกพร อารินเป็ง

รองประธานสายชั้น

นางหัตยาภรณ์ เนินทอง

ที่ปรึกษาประธานสายชั้น

นางปิติพร หาญกร

ครูประจำชั้น ป.1/1

นางสาวณัฐรดา จันทรา

ครูประจำชั้น ป.1/2

นางสาวนิศา สายมณี

ครูประจำชั้น ป.1/3

นางสาวทัศนีย์ เอกมาตย์

ครูประจำชั้น ป.1/4

นางกนกพร อารินเป็ง

ครูประจำชั้น ป.1/5

นายภูมิระพี วงค์ประเสริฐ

ครูประจำชั้น ป.1/5

นางสาวแสงระวี สังมณีโชติ

ครูประจำชั้น ป.1/6

นางสาวนวรัตน์ ศรีทอง

ครูประจำชั้น ป.1/6

นางสาวนุชจรี ฉิมฉลอง

ครูประจำชั้น ป.1/7

นางเขมิกา เจริญรุ่งกิจรัตน์

ครูประจำชั้น ป.1/8

นายกังวาฬ เศรษฐถาวร

ครูประจำชั้น ป.1/8

นางสาวรัมชินา สุทธิรักษ์

ครูประจำชั้น ป.1/9

นางอรอุษา ภักดีพงษ์

ครูประจำชั้น ป.1/9

นางสาวภาวินี ใหม่นทีกุล

ครูประจำชั้น ป.1/10

นางสาวไอยารัตน์ หะยะราช

ครูประจำชั้น ป.1/11

นายสุรชัย จันทรศิริ

ครูประจำชั้น ป.1/11

ติดต่อโรงเรียน