สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวนวรัตน์ ศรีทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายนิรันดร์ ฤดี

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวศรุตยา โสคำภา

นางสาวปัณชนิต จันทร์สิงห์

นางพรชนก สุนยานัย

นายวีรยุทธ ยืนยาว

นายโอภาส ชาวหงษา

นายสุระปรีชา ทองลา

นายสุรชัย จันทศิริ

นายคงพล ทั่งทองคำ

ติดต่อโรงเรียน