กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายปรพล แก้วชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต
นางจินดา ศิริวงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต
นายสยามรัฐ ลอยพิมาย
รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต
นางสาวชัญญา บุญเจริญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต
นางสาวณิชนันทน์ สุวรรณาภัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต
นายกันตพัฒน์ เกียรติ์วัชร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล

โครงสร้างการบริหาร

ด้านการบริหารงานบุคคล   มีภาระหน้าที่ 20 อย่างด้วยกันคือ

 1. การวางแผนอัตรากำลัง
 2. การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูฯ
 3. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
 4. การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น
 5. การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
 6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 7. การดำเนินการทางวินั้ยและการลงโทษ
 8. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
 9. การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ
 10. การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ
 11. การจัดทำบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 12. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูฯ
 13. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณชาชีพ
 14. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูฯ
 15. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 16. การดำเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
 17. การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต
 18. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
 19. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
 20. การออกจากราชการ การลาทุกประเภทการย้ายข้าราชการครูฯ
ติดต่อโรงเรียน