ข้อมูลโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนราชวินิต ถือกำเนิดด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
คำว่า “ราชวินิต” เป็นนามพระราชทาน หมายความว่า “สถานที่อบรมสั่งสอน กุลบุตร กุลธิดาให้เป็นคนดีแห่งพระบารมีปกเกล้าฯ”

ประวัติเดิม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชประสงค์จะจัดตั้งโรงเรียน ทรงมอบให้สำนักพระราชวังดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนในราชสำนักอุปถัมภ์ ประเภทโรงเรียนราษฎร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น รับนักเรียนที่เป็นบุตรหลานของข้าราชการในราชสำนัก สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ไม่เก็บค่าเล่าเรียน และขอครูจากกระทรวงศึกษาธิการมาช่วยสอน โดยจะสร้าง ณ สวนเพาะชำ วังสวนกุหลาบ หรือที่จัดตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน ซึ่งมีเนื้อที่ 6 ไร่ กระทรวงศึกษาธิการทรงทราบพระราชดำริ และใคร่สนองพระราชประสงค์ พณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ( ม.ล.ปิ่น มาลากุล )  จึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานที่ดินแปลงนี้ และมอบให้กรมสามัญศึกษาจัดสร้างอาคารเรียน สิ้นงบประมาณ 4,800,000.00 บาท (สี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน ) ประกอบด้วย อาคารเรียน     เป็นตึก 3 ชั้น 2 หลัง โรงฝึกงานชายหญิง 1 หลัง มีห้องเรียน 58 ห้องเรียน

ประวัติหลังการจัดตั้ง กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งโรงเรียนราชวินิต เป็นโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2509  เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จมาทรงเปิดอาคารเรียน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2511 พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน ) เพื่อให้ใช้ดอกผลเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีและมีความประพฤติดี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ ในปี พ.ศ. 2515 กระทรวงศึกษาธิการจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนเป็นตึก 4 ชั้น 1 หลัง สิ้นงบประมาณ 2,330,000.00บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน ) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จมาทรงเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ ในเดือน กันยายน พ.ศ.2515 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชวินิต ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ และตั้งใจประพฤติชอบ พยายามรักษาชื่อเสียงของโรงเรียนอันเป็นมงคลสืบไป

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

พระมหาพิชัยมงกุฎ

สีประจำโรงเรียน  สีขาว – กรมท่า

สีขาว หมายถึง ความจงรักภักดี  ความบริสุทธิ์  ความดี

สีกรมท่า หมายถึง พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

ปรัชญาโรงเรียน

เด็กเป็นสำคัญ สร้างสรรค์ความดี  สู่วิถีความเป็นเลิศ

ปณิธาน

สร้างสรรค์ศักยภาพผู้เรียน มีครูเก่ง เน้นคุณภาพ ได้มาตรฐานชาติสู่สากล

อัตลักษณ์

ราชวินิตทุกคนเป็นคนดีในพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม

คุณธรรมอัตลักษณ์

ระเบียบวินัยดี มีความซื่อสัตย์ ปฏิบัติอย่างรับผิดชอบ ประกอบจิตอาสา นำพาความพอเพียง

เอกลักษณ์โรงเรียน

เด็กดีศรีราชวินิต

1. ซื่อสัตย์

2. เสียสละ

3. ขยัน

4. ประหยัด รู้จักเก็บออม

5. อดทน

6. มีสัมมาคารวะ

7. กตัญญูกตเวที

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกเฟื่องฟ้า

ความหมาย  ความทนอดกลั้น  ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค

วิสัยทัศน์

ราชวินิตน้อมนำศาสตร์พระราชา  พัฒนาคนดีในพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม

พันธกิจ

  1. เคารพรักเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. น้อมนำศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
  3. บริหารจัดการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนราชวินิตโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย มีเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาสังคมและภาคเอกชนสนับสนุนการจัดการศึกษา 
  1. บริหารหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มุ่งเน้นศักยภาพผู้เรียนเป็นสำคัญสู่ความเป็นมาตรฐานสากล
  2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีและเลื่อนวิทยฐานะ ภาคภูมิใจความเป็นครู 
  3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมบนพื้นฐานความเป็นไทย ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
  4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุขภาพร่างกายเจริญเติบโตสมตามวัย เรียนรู้อย่างมีความสุข
  5. ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  6. จัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน อาคารเรียน ให้สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย แข็งแรง เสริมสร้างและมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
  7. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามนโยบายการศึกษาของภาครัฐ และหน่วยงานต้นสังกัด
ติดต่อโรงเรียน